Версия за печат

BG-гр. Златарица

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ООП-1-2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000122844

BG321, Средно училище Св.св.Кирил и Методий, ул. Димитър Палев 3-5, За: Христина Ганчева, България 5090, гр. Златарица, Тел.: 0618 98659, E-mail: souzlatarica@mail.bg, Факс: 0618 98659

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.bgschool.net/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bgschool.net/profilnakupuvacha.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69994 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Специализиран превоз за ученици и педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути в две обособени позиции“ Обособена позиция №1 „Специализиран превоз за ученици по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период от датата на сключване на договора до 30.06.2019 г. Обособена позиция №2“ „Специализиран превоз за педагогически специалисти по утвърдена транспортна схема“ съгласно утвърдени маршрути за период датата на сключване на договора до 31.12.2018 г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

13/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите на участниците се приемат в писмен вид на хартиен носител в един оригинал, всеки работен ден от 04.09.2018 г. до 13.09.2018 г. от 9.00 ч. до 17.00 часа в деловодството на СУ Св.св.Кирил и Методий" гр. Златарица, община Златарица, обл.Велико Търново, ул.Димитър Палев № 3-5. Постъпилите предложения ще бъдат отворени в училището на 14.09.2018г. в 15:00 часа.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/09/2018  (дд/мм/гггг)