Версия за печат

BG-Цар Калоян

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000505981

BG324, Община Цар Калоян, пл. Демокрация № 1, За: Илия Неделчев Илиев, България 7280, Цар Калоян, Тел.: 08424 2316, E-mail: tsarkaloyan@abv.bg, Факс: 08424 2316

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tsarkaloyan.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/2018-2-dostavka-xranitelni-produkti-czdg-i-dsp/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

62550 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж гр. Цар Калоян; ЦДГ „Славейче” гр. Цар Калоян и ЦДГ „Пролет” с. Езерче, по обособени позиции както следва: Позиция №1 – „Хляб ” Позиция №2 – „Други хранителни продукти - месо, месни продукти, риба и рибни продукти, мляко и млечни продукти, тестени изделия и варива, захар и захарни изделия, плодове и зеленчуци, плодови и зеленчукови консерви, подправки и др.”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15810000, 15100000, 15200000, 15500000, 15800000, 15300000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия
Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Млечни продукти
Различни хранителни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани


Срок за получаване на офертите

10/09/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

ВСЯКА ОФЕРТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА : 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписана от участника- съгласно приложен образец № 1 2 . Административни сведения .- съгласно приложен образец № 2 3. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгл. Чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документ за самоличност, когато участникът е физическо лице , пълни доказателства за правоспособност и представителна власт, когато ,частникът е чуждестранно лице/съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени, които се представят в легализиран превод или с печат опостил, съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. 4. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата/ ако е приложимо, т.е. когато е лице, различно от представляващия участника по регистрация/ 5. Техническо предложение- съгласно приложен образец № 3 6. Ценово предложение / Всеки един участник може да участва за една, няколко или за всички обособени позиции/ - съгласно приложен образец №4 7. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т.1, 2 и 7 от ЗОП – съгласно приложен образец № 5 8. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1 т.3 -5 от ЗОП – съгласно приложен образец № 6 9. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители– съгл. приложен образец № 7 10. Декларация за съгласие за подизпълнител – съгласно приложен образец № 8 11. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – съгласно приложен образец № 9 12. Списък на изпълнени доставки, идентични или сходни с предмета на настоящата процедура за последните 3 (три) години, считано до датата на подаване на заявлението или офертата от съответния участник (или от датата на учредяване/започване на дейността му) , съгл. чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП - съгласно приложен образец № 10 13. Списък -декларация за собствени или наети транспортни средства /чл.64, ал.1, т.4 от ЗОП/, с приложени копия на следните документи : документи за собственост или наем на МПС /копие от талон на МПС, копие от договор за наем на МПС/ копие от Удостоверение за регистрация на транспортното средство издадено от РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ. - съгласно приложен образец № 11 14. Декларация за регистрираните обекти за производство и / или търговия с хранителни продукти, придружена с валидно удостоверение за регистрация на обекти по чл.12 от Закона за храните издадено от РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ от което да е видно, че участникът има право да произвежда и / или търгува с хранителни продукти, обхващащи всички групи храни, за които участникът кандидатства-заверено копие - съгласно приложен образец № 12 15. Списък на сертификатите, които притежава участникът, с приложени копия от същите 16. Проект на договора ДОКУМЕНТИТЕ ОТ ОФЕРТАТА СЕ ПРЕДСТВЯТ В ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК. Върху плика, освен наименованието на участника, се посочва адрес за кореспонденция, телефон и, по възможност, факс и електронен адрес, предметът на поръчката и за коя обособена позиция участва. Офертата се изпраща на адрес: град Цар Калоян, пл. „Демокрация” № 1, Община Цар Калоян, стая 216 „Деловодство” Безплатен достъп до документацията за участие в процедурата е осигурен на следния интернет адрес /профил на купувача/: https://tsarkaloyan.nit.bg/sbirane-na-oferti-s-obyava-ili-pokani-do-opredeleni-licza/2018-2-dostavka-xranitelni-produkti-czdg-i-dsp/ Отварянето на офертите ще се извърши на 11.09.2018г. от 10:00 часа, в Община Цар Калоян, град Цар Калоян, пл. ,,Демокрация'' № 1, етаж. 2. Лица, които могат да присъстват при отваряне на офертите- участниците в настоящата обществена поръчка, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/09/2018  (дд/мм/гггг)