Версия за печат

BG-Шабла

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000841947

BG332, СУ Асен Златаров, ул. Добруджа № 2, За: Петранка Петрова, България 9680, Шабла, Тел.: 05743 4231, E-mail: sou_asenzlatarov@mail.bg, Факс: 05743 4231

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://su-asenzlatarov.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://info-m.eu/soushabla/?cat=44.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

68870 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на мини футбол, баскетбол и стрийт фитнес в двора на СУ „Асен Златаров“ в гр.Шабла“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

37400000

Описание:

Спортни артикули и екипировка


Срок за получаване на офертите

11/09/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

03/09/2018  (дд/мм/гггг)