Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

02/12-00-337

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.09.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201446

BG341, Районна здравноосигурителна каса - Бургас, парк Езеро, За: д-р Стефко Николов Георгиев, България 8000, Бургас, Тел.: 0568066 11, E-mail: burgas@nhif.bg, Факс: 0568066 13

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/1677.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

3083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Обслужване на персонала на РЗОК-Бургас от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции":Обособена позиция №1: "Обслужване на персонала на РЗОК-Бургас от служба по трудова медицина" и "Обособена позиция №2: "Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на работещи в РЗОК-Бургас". По обособена позиция №1 в предмета на поръчката се включва извършването на основните дейности по чл.25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).Службата по трудова медицина следва да разработи мерки за подобряване състоянието на работната среда и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на работодателя, подробно описани в т.1 на раздел II от настоящите технически изисквания и указания за офериране. Изпълнението на услугата по обособена позиция №2 включва извършването на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на РЗОК-Бургас и предоставяне на резултатите от тях.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000, 85145000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал
Услуги, предоставяни от медицински лаборатории


Срок за получаване на офертите

11/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на 12.09.2018г. от 14:00ч. в административната сграда на РЗОК-Бургас на адрес: гр.Бургас, парк "Езеро", стая 206

Дата на изпращане на настоящата информация

03/09/2018  (дд/мм/гггг)