Версия за печат

BG-Монтана

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12/12-00-42

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201534

BG312, Районна здравноосигурителна каса, 3400, За: Татяна Първанова, България 3400, Монтана, Тел.: 096 396110, E-mail: montana@nhif.bg, Факс: 096 396111

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1221.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

2083.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК - Монтана

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44316000, 31680000, 34913000, 31500000, 44411000

Описание:

Железария
Електрически принадлежности и аксесоари
Различни видове резервни части
Осветителни уреди и електрически лампи
Санитарни изделия


Срок за получаване на офертите

07/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на 11.09.2018 г. от 11:00 часа в сградата на РЗОК - Монтана на бул. "Трети Март" №41

Дата на изпращане на настоящата информация

03/09/2018  (дд/мм/гггг)