Версия за печат

BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

01-21-14

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG412, „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, ул. „Иван Вазов” № 3, За: Даниела Дойкова – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по документацията за участие,инж.Евелина Аспарухава и инж. Божидар Минев – „Ремонт на локомотиви” ., България 1080, гр.София, Тел.: 0885 307842, E-mail: daniela.doykova@bdz.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

67324.4 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Доставка на бои, лакове, грундове и разредители за ремонт на палнираните вагони и локомотиви за 2018 г."

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44800000

Описание:

Бои, лакове и маджуни


Срок за получаване на офертите

04/09/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП, Възложителят удължава срока за получаване на оферти по настоящата обществена поръчка с предмет: "Доставка на бои, лакове, грундове и разредители за ремонт на палнираните вагони и локомотиви за 2018 г.", с 4 / четири/ дни, считано изтичането на определения в информация за публикувана в профила на купувача обява с за обществена поръчка с ID № 9080054 краен срок за получаване на оферти - 04.09.2018 г., 16:45 ч., тъй като в първоначално определения срок не са получени минимално изискумите по закона три оферти. След изтичане на срока, посочен в раздел III от настоящия документ, Възложителят разглежда и оценява получените оферти независимо техния брой. Дата и час на отваряне на офертите:05.09.2018 г.от 10:00 ч. Място на отваряне на офертите: административната сграда на Централно управление на "БДЖ-Товарни превози" ЕООД, находяща се в гр.София, п.к1080, ул."Иван Вазов" № 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/08/2018  (дд/мм/гггг)