Версия за печат

BG-гр.София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

01-21-15

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 175403856

BG411, „БДЖ–Товарни превози” ЕООД, ул. „Иван Вазов” № 3, За: Антония Веселинова – отдел „Обществени поръчки и проекти”, по докуметацията за участие и ”,инж. Евелина Аспарухова – отдел „Ремонт на товарни вагони” по техническата част., България 1080, гр.София, Тел.: 0882 513789 ;0889 001787, E-mail: opp_tp@bdz.bg, Факс: 02 9877983

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://bdzcargo.bdz.bg/bg/obiavi-za-obshtestveni-poruchki/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

33915.38 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на електроди и плътни телове за заваряване в защитена газова среда за обезпечаване необходимостта на вагоноремонтните цехове и локомотивните депа за едногодишен период”, делима на 7 обособени позиции.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44315200

Описание:

Материали за заваряване


Срок за получаване на офертите

13/09/2018 , 16:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията посочени в Закона за обществени поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и изисквания на Възложителя в обявата, публикувана на електронната страница на Възложителя - Профил на купувача. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на контролираните от лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Подадените оферти ще бъдат отворени публично на датата и часа, посочени в обявата, в сградата на възложителя на адрес: гр. София, ул.Иван Вазов 3, ет.2. На отварянето могат да присъстват представители на участниците. Обявата и другите документи, свързани с обществената поръчка, са публикувани в профила на купувача на горепосочения адрес.

Дата на изпращане на настоящата информация

31/08/2018  (дд/мм/гггг)