BG-Силистра

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000558254

BG325, Основно училище /ОУ/ Св. Св. Кирил и Методий гр. Силистра, ул. Плевен № 1, За: Георги Миланов Тончев, България 7500, Силистра, Тел.: 086 823919, E-mail: oukm.silistra@gmail.com, Факс: 086 820493

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://km-silistra.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://km-silistra.com/profilkupuvac.html https://sop.bg/km-silistra-55/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

34350 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА ДИЗЕЛОВО ГОРИВО ЗА УЧИЛИЩНИЯ АВТОБУС НА ОУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”- ГР. СИЛИСТРА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ ОТ ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ (БЕНЗИНОСТАНЦИЯ)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09134200

Описание:

Дизелово гориво


Срок за получаване на офертите

03/09/2018 , 14:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Дата и час на отваряне на офертите: Дата: (дд/мм/гггг) [04.09.2018г.] в 10:00 часа Място на отваряне на офертите: [гр. Силистра, ул. „Плевен” № 1, ет.2 учебната страда на ОУ „Св.св. Кирил и Методий Мястото за изпълнение на поръчката са бензиностанциите на участника избран за Изпълнител. Участникът следва да има поне един обект разположен на територята на гр. Силистра. Срокът за изпълнение на поръчката е: 31.08.2021 г., считано от датата на сключване на договора. Докуемнти и образци са публикувани на профила на купувача на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий"- http://km-silistra.com/profilkupuvac.html и https://sop.bg/km-silistra-55/

Дата на изпращане на настоящата информация

30/08/2018  (дд/мм/гггг)