Версия за печат

BG-Ямбол

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

158

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

29.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 128019541

BG343, Център за спешна медицинска помощ, ул.Панайот Хитов №30, За: Ирина Гинева, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661806, E-mail: csmp@infotel.bg, Факс: 046 661805

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.

Адрес на профила на купувача (URL): http://csmp-yambol.com/index.php/profil/profil.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия и консумативи за нуждите на ЦСМП Ямбол през 2018/2019 година, в две обособени позиции-за доставка на лекарствени продукти и доставка на медицински изделия и консумативи , след предварителна заявка на наименованията и количествата от Възложителя

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33140000, 33600000

Описание:

Медицински консумативи
Фармацевтични продукти


Срок за получаване на офертите

03/09/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Избора на изпълнител ще стане по реда на глава двадесет и шест от Закона за обществените поръчки. Отварянето, разглеждането, оценката и класирането на получените оферти да се извърши на 04.09.2018 г. от 16.30 часа в сградата на ЦСМП – ЯМБОЛ от комисия за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти и за двете обособени позиции.

Дата на изпращане на настоящата информация

29/08/2018  (дд/мм/гггг)