Версия за печат

BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-10-1067

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000212569

BG322, Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“, ул. Елин Пелин №2, За: Цветана Кюмюрджиева - директор, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 0879 123654, E-mail: pmg_gab@abv.bg, Факс: 0879 123654

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.pmg-gabrovo.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pmg-gabrovo.bg/porachki.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

16271.71 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на компютърна техника за нуждите на ПМГ „Академик Иван Гюзелев“-Габрово“ Кратко описание: Доставка и инсталиране на 13 броя мини компютри, 13 бр. настолни компютри и 13 бр. монитори за нуждите на ПМГ „Акад.Иван Гюзелев“, съгласно приложена Техническа спецификация - Приложение №1 към настоящата обява;

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30200000

Описание:

Компютърно оборудване и принадлежности


Срок за получаване на офертите

04/09/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на публично заседание в сградата на Природоматематическа гимназия „Академик Иван Гюзелев“ на 05.09.2018г. от 12.15 ч.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/08/2018  (дд/мм/гггг)