BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-678

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133965

BG321, Община Свищов, гр. Свищов, ул. Цанко Церковски, №2, За: Даниела Станкова - Н-к отдел ОП, Мирослава Иванова - Старши експерт ОП, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: оp@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=210.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

69000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на канцеларски материали за общинска администрация, второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, проект: „Предоставяне на топъл обяд“, и проект: „Правото на труд - право на достоен живот“ по ОПРЧР със следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Доставка на канцеларски материали“. Обособена позиция №2: „Доставка на стоки, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30192000, 30192100, 30192121, 30192122, 30192124, 30192126, 30192130, 30192160, 30197220, 22851000, 30199500

Описание:

Принадлежности за офиса
Гуми за триене
Химикалки
Писалки
Химикалки от тип флумастер
Маркери за чертане (рапидографи)
Моливи
Коректори
Кламери
Класьори
Кутии класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия


Срок за получаване на офертите

05/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект „Предоствавяне на топъл обяд” – Договор № BG05FMOP001-3.002-0110-С01; проект „Правото на труд - право на достоен живот“ – Договор № BG05M9OP001-2.005-0005-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

28/08/2018  (дд/мм/гггг)