BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

К-2026

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, обл. Стара Загора, гр. Гурково, бул. Княз Ал. Батенберг №3, За: Доника Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/results/.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

9129.92 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Предоставяне на консултантски услуги при управлението, изпълнението и отчитането на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 2014-2020г."

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71541000, 79400000

Описание:

Услуги по управление на проекти, свързани със строителството
Консултантски услуги по управление и стопанска дейност и свързаните с тях услуги


Срок за получаване на офертите

31/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Обществената поръчка ще се финансира по проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Гурково, с. Паничерево и с. Конаре, общ. Гурково" по ПРСР 2014-2020 г.", съгласно договор № 24/07/2/0/00387 от 13.12.2017 г. за безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура”, мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.

Друга информация

1. Не се допускат варианти в офертите. 2. Срок на изпълнение - започва да тече от датата на подписване на договора с избрания изпълнител и приключва с предаването на възложителя на пълен комплект – заявка за окончателно плащане по Договор № 24/07/2/0/00387 от 13.12.2017 г. , но не по-късно от 13.12.2020г. Приключването се удостоверява с подписване между Възложителя и Изпълнителя на приемо-предавателни протоколи, в съответствие с изискванията на ПРСР 2014-2020г. 3. Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта, определена по критерий за възлагане – оптимално съотношение качество/цена, въз основа на цена (обща цена за изпълнение на поръчката) и качествени показатели, съгласно утвърдената от Възложителя Методика за определяне на комплексната оценка на офертите. 4. Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три оферти, Възложителят ще удължи първоначалния срок с най-малко три дни, като информация за удължаване на срока ще бъде публикувана на портала на АОП и на сайта в „Профил на купувача“на община Гурково. 5. Отваряне на офертите: 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват упълномощени представители на участниците. 7. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/08/2018  (дд/мм/гггг)