BG-Царево

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000059079

BG341, Община Царево, ул. Хан Аспарух, № 36, гр. Царево, община Царево, За: Илина Ангелова, България 8260, Царево, Тел.: 0590 55046, E-mail: otdelpraven@gmail.com, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.tzarevo.net.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/pk-sled-15-04-2016g/otkrita-protzedura.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

25941.19 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„ИЗВЪРШВАНЕ НА НЕЗАВИСИМ СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЕКТ :“ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В СОУ „Н. ВАПЦАРОВ“, ГР. ЦАРЕВО – НАЧАЛЕН КУРС, ОСНОВНА СГРАДА И ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71521000

Описание:

Строителен надзор по време на строителството


Срок за получаване на офертите

31/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Финансирането на настоящата обществена поръчка е осигурено по ПРСР 2014-2020 съгласно сключен договор за БФП 02/07/2/0/00444.

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 03.09.2018 г. от10:00ч. в сградата на община Царево, заседателната зала-фронт-офис в административната сграда на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” № 36, гр. Царево. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците. Офертата се представя на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично, чрез пощенска или куриерска служба, с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството в административната сграда на Община Царево, находяща се на ул. „Хан Аспарух” № 36, гр. Царево . Участниците следва да подготвят офертите си съобразно указанията на Възложителя, правилата на ЗОП и ППЗОП. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на Възложителя. Стойността на поръчката се определя в български лева, без ДДС и се оферира от участника в ценовото му предложение, като не следва да надвишава предвидената прогнозна стойност.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/08/2018  (дд/мм/гггг)