Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-171

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201431

BG413, Районна здравноосигурителна каса - Благоевград, гр.Благоевград 2700, пл.Георги Измирлиев №, За: Ана Йорданова Рашкова - Иванова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 88300420, E-mail: blagoevgrad@nhif.bg, Факс: 073 88300413

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1106.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1541.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обслужване на персонала на РЗОК-Благоевград от служба по трудова медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 "Обслужване на персонала на РЗОК-Благоевград от СТМ" и "Обособена позиция № 2 "Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания "

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000

Описание:

Услуги по трудова медицина


Срок за получаване на офертите

03/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/08/2018  (дд/мм/гггг)