Версия за печат

BG-Павликени

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПОЧРОП-01-12-4743

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133901

BG321, Община Павликени, бул. Руски № 4, За: Славена Грозева, България 5200, Павликени, Тел.: 0889 886177, E-mail: obshtina@pavlikeni.bg, Факс: 0610 52642

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.pavlikeni.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=257&lang=bg.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

79663.55 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изграждане на достъпна среда-външен асансьор на сграда-общинска поликлиника-Павликени, по проект „Красива България“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45313100

Описание:

Строителни и монтажни работи на асансьори


Срок за получаване на офертите

07/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще бъдат отворени на 10.09.2018г. от 09:30 часа в сградата на общинска администрация, находяща се в гр. Павликени, бул. "Руски" № 4, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2018  (дд/мм/гггг)