Версия за печат

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

673

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104509202

BG321, МБАЛ Д-р Димитър Павлович, гр. Свищов, ул. Петър Ангелов, №18, За: Катя Димитрова Янкова - Главен счетоводител, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 69212, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 69333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal-svishtov.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal-svishtov.bg/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ гр. Свищов 2018/2019 година“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

09310000

Описание:

Електрическа енергия


Срок за получаване на офертите

29/08/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2018  (дд/мм/гггг)