Версия за печат

BG-Русе

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-ОП-17/22.08.2018

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 117021078

BG323, Пристанищен комплекс - Русе ЕАД, ул. Пристанищна № 22, За: Калоян Николаев - ръководител сектор ОТП и СУК, България 7000, Русе, Тел.: 082 880955, E-mail: knikolaev@port-ruse-bg.com, Факс: 082 825148

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.port-ruse-bg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.port-ruse-bg.com/bg/рехабилитация-на-открити-складови-площи-в-пристанищен-терминал-русе-изток-1.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

108000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Рехабилитация на открити складови площи в пристанищен терминал Русе-изток 1“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

07/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Настоящата обществена поръчка има за предмет извършване на ремонт на настилката в близост до източния жп презел на пристанищен терминал Русе-изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Ремонтните работи се състоят в полагане на стоманобетонова настилка, която да се изгради на полета от бетонови плочи, максимално унифицирани. Ремонтните работи са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) и приложената към нея количествена сметка с посочени количества на видовете ремонтни работи. Предвидените за изпълнение ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2018  (дд/мм/гггг)