BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Р-ДЕПО - 03-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

22.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Миряна Христова, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: m.hristova@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): https://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/sabirane-na-oferti-s-obyava-i-pokana-do-opredeleni-litza/497-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Избор на изпълнител за разриване и уплътняване на неопасни отпадъци в регионално депо – Габрово /землище на с. Гръблевци/" Кратко описание: Обхватът на дейностите включва: разриване и уплътняване на неопасни отпадъци в регионално депо – Габрово /землище на с. Гръблевци/, като организацията, отговорността и ресурсите са за сметка на Изпълнителя и са включени в цената по ценовото предложение. Разриването и уплътняването ще се извършва след съгласуване с Директора на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово“. Прогнозен обем на услугата: до 25 000 тона/годишно Срок на изпълнение на услугата по договора: от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. или до изчерпване максималната стойност на поръчката. Място на изпълнение: Община Габрово, гр. Габрово, Регионално депо – Габрово /землище на с. Гръблевци/.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90530000

Описание:

Експлоатация на депа за отпадъци


Срок за получаване на офертите

04/09/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публично отваряне на оферти - 09.00 часа, на 05.09.2018г. в сградата на Община Габрово, пл.Възраждане №3

Дата на изпращане на настоящата информация

22/08/2018  (дд/мм/гггг)