BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

K-2055

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст до средищно училище СУ „Христо Смирненски” гр. Гурково за учебната 2018/2019 г.”,

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

60130000

Описание:

Специализирани услуги за пътен превоз на пътници


Срок за получаване на офертите

30/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Максималният дневен пробег в километри и максималните цени на километър, определени на основание чл. 32 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цените за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите, приета с Постановление № 163 от 29.06.2015 г. на МС и заповед РД 09-1038/29.07.2016 г. на Министъра на образованието и науката, са в размер до: - с автомобили над 22 места- до 1,65 лв./км от общия пробег; /цената е с включено ДДС/. Необходимото МПС се определя въз основа на общия брой пътуващи ученици от местоживеене до училището и обратно, и терена по съответния маршрут. Ще се утвърдят маршрутни разписания, включващи спирките от населените места, от където пътуват ученици. Окончателният брой ученици ще бъде уточнен със списъците към 17.09.2018 г., които се ще изготвят от Възложителя и предадат на Изпълнителя. В началото на учебната 2018/2019 година списъците за броя на пътуващите ученици до 16- годишна възраст по маршрутни разписания ще бъдат актуализирани. Необходимите МПС са съобразени с броя пътуващи ученици и терена на маршрута.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/08/2018  (дд/мм/гггг)