BG-Гурково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

K-2059

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

21.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 123092756

BG344, Община Гурково, бул. Княз Александър Батенберг 3, За: Доника Куртева, България 6199, Гурково, Тел.: 04331 2260, E-mail: gurkovo_obs@abv.bg, Факс: 04331 2884

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.obshtina-gurkovo.com/rsultspr/oferti.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

53500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на хранителни продукти за нуждите на общински заведения на територията на Община Гурково по обособени позиции №1. Хляб и хлебни изделия, №2. Мляко и млечни продукти, №3. Месо и месни продукти, №4. Плодове и зеленчуци- пресни, № 5. Консерви и замразени храни, № 6. Пакетирани хранителни продукти, варива, подправки и други храни.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15890000

Описание:

Различни видове хранителни продукти и сухи продукти


Срок за получаване на офертите

30/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

21/08/2018  (дд/мм/гггг)