Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

12-00-34

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG422, Национална здравноосигурителна каса/НЗОК/ чрез Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/-Хасково, гр.Хасково, пл.Градска болница №1, етаж 6, За: Павлина Стоянова Куюмджиева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 607311, E-mail: haskovo@nhif.bg, Факс: 038 607312

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://WWW.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://WWW.nhif.bg/page/1366.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК -Хасково

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44316000, 31680000, 34913000

Описание:

Железария
Електрически принадлежности и аксесоари
Различни видове резервни части


Срок за получаване на офертите

29/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл.188, ал.2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти, във връзка с процедурата по обществена поръчка с предмет "Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК -Хасково" е удължен до 17:00 часа на 29.08.2018г. Изискванията към офертите , необходимите документи и условия за подготовката им са подробно описани в обявата за обществената поръчка и одобрените от Възложителя образци , публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възлижителя. Офертите се подават всеки работен ден от 8:30 часа до 17:00 часа в Деловодството на РЗОК-Хасково, гр.Хасково, пл."Градска болница" № 1, етаж 6. Отварянето на офертите ще се извърши на 30.08.2018 г. от 10:00 часа в сградата на РЗОК-Хасково, гр.Хасково, пл."Градска болница" № 1, етаж 8, Заседателна зала.

Дата на изпращане на настоящата информация

21/08/2018  (дд/мм/гггг)