Версия за печат

BG-Благоевград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-01-140

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 811047831

BG413, Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Антон Чехов №3, За: Савина Гюрова, България 2700, Благоевград, Тел.: 073 519875, E-mail: vik_bl@avala.bg, Факс: 073 884178

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vikblg.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.vikblg.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

69999 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на обществената поръчка е „Предоставяне на услуги чрез глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)”. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя от настоящата документация за обществена поръчка. изпълнение на нов строеж по смисъла на ЗУТ и ЗОП: едноетажна сграда – склад за полиетиленови водопроводни тръби, представляваща еднопространстено помещение със ЗП (РЗП) 336,50 кв.м., разположена в имот, в който има изградени и други постройки. Всички конкретни изисквания към изпълняването на строежа са посочени в инвестиционния проект и техническите спецификации към натоящите условия.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

38112100

Описание:

Глобална система за навигация и определяне на местоположението (GPS или равностойни)


Срок за получаване на офертите

28/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и достъпни на профила на купувача на възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/08/2018  (дд/мм/гггг)