Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16-00-7

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000695388

BG411, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ул. Дякон Игнатий № 9, За: Ангелина Виденова – старши сътрудник в отдел „Мониторинг, информация и комуникация“, дирекция „Координация на програми и проекти“/ Станислав Чанчеров - старши експерт в отдел „Мониторинг, информация и комуникация“, дирекция „Координация на програми и проекти“, България 1000, София, Тел.: 02 9409215; 02 9409372, E-mail: mail@mtitc.government.bg, Факс: 02 9885094

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.mtitc.government.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mtitc.government.bg/pk/procedure/1361.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

60000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Провеждане на социологически проучвания за изследване на общественото мнение към ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г., прилагане на задълбочени анализи и представяне на резултатите от проучванията чрез съвременни методи

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79300000

Описание:

Пазарни и стопански проучвания; проучвания на общественото мнение и статистика


Срок за получаване на офертите

10/09/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
проект „Популяризиране на ОПТТИ сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радио-станции) и извършване на социологически проучвания”, финансиран по линия на приоритетна ос „Техническа помощ“ на ОПТТИ.

Друга информация

В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с 3 (три) дни, на основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/08/2018  (дд/мм/гггг)