BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

OБ-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

17.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115010670

BG421, Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, юрк Катерина Дончева, България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vik.bg/public-procurement/view/OB-17-Izgotvyane-i-vhodirane-na-dokumentatziya-za-izdavane-na-razreshitelni-za-vodovzemane-zaustvane-i-uchredyavane-na-sanitarno-ohranitelni-zoni.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изготвяне на документация за издаване на разрешителни за водовземане, заустване и учредяване на санитарно-охранителни зони съобразно Законa за водите за срок от 12 (дванадесет) месеца след сключване на договор. Обектите, както и съпровождащите ги дейности са описани в приложената към обявата Техническа спецификация. Сроковете за изпълнение на предмета на поръчката за всеки конкретен обект започва да тече от датата на подписване на договора и приключва с пълно изпълнение на задълженията за конкретния обект. Участниците следва да предоставят график със срокове за всички обекти съгласно Техническата спецификация, като посочат срокове, в които ще се извършат услугите, след получаване на документацията от съответните институции. Сроковете за изпълнение предложени от определения за Изпълнител участник могат да се удължат в случай на забава при издаване на необходимите документи от съответната държавна или общинска администрация.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90713100

Описание:

Консултантски услуги по водоснабдяване и отпадъчни води за цели, различни от тези на строителството


Срок за получаване на офертите

24/08/2018 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация може да се получи на горепосочените телефони. Пълната документация за поръчката е публикувана в електронната страница на Възложителя, раздел Профил на купувача,категория Обяви, в досието на самата поръчка. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на посочената в обявата дата и час. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, в досието на обявата.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/08/2018  (дд/мм/гггг)