BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

535

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

08.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201847598

BG341, Индустриален и логистичен парк-Бургас АД, гр. Бургас, ул. Хаджи Димитър № 14, ет. 2, За: Стамен Стамов, България 8000, Бургас, Тел.: 0359 56820358, E-mail: contact@industrialpark-burgas.bg, Факс: 0359 56820358

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.industrialpark-burgas.bg/bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.industrialpark-burgas.bg/bg/obyava/dostavka-na-avtomobil-kategoriya-n1-za-nujdite-na-industrial-9343.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката е доставка на автомобил – категория N1 (съгласно чл. 149 от Закона за движение по пътищата) за нуждите на Индустриален и логистичен парк-Бургас АД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34113100

Описание:

Джипове


Срок за получаване на офертите

20/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им са подробно разписани в обявата за обществена поръчка, одобрените от Възложителя образци и всички останали документи, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя, чрез линка, посочен в Раздел I. 2. Офертите на участниците не трябва да надхвърлят прогнозната стойност на поръчката. Участник, предложил цена по-висока от прогнозната, ще бъде отстранен от участие. 3. Подаването на офертите задължава участниците да приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в обявата и техническите условия, при спазване на разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на поръчката. 4. Офертите се подават всеки работен ден до 17:00 ч. на 20.08.2018 г. в офиса на "Индустриален и логистичен парк-Бургас" АД, с адрес: гр. Бургас, ул. "Хаджи Димитър" № 14, ет. 2. Отварянето на офертите ще се състои на 21.08.2018 г. от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, етаж 1, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и в него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

15/08/2018  (дд/мм/гггг)