Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

14.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 126152888

BG422, Основно училище Свети Иван Рилски, бул. Г. С. Раковски 24, За: Тонка Андреева Ченгелова, България 6300, Хасково, Тел.: 087 9035395, E-mail: ou_rilski@abv.bg, Факс: 038 622642

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.ivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.ivanrilski.com/index.php?option=com_content&view=article&id=178&Itemid=129.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

61920 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Приготвяне и доставка на закуски на учениците от първи до четвърти клас на ОУ Св. Иван Рилски", гр. Хасково.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


Срок за получаване на офертите

31/08/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

14/08/2018  (дд/мм/гггг)