Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

24-09

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

13.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129010214

BG411, Военно-географска служба, бул. Тотлебен N 34, За: Maриян Марков;Кирил Костадинов, България 1606, София, Тел.: 02 0885911501;02 0888297809, E-mail: mgs@armf.bg, Факс: 02 9224181

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://mgs.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

8333 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на фотограметрично оборудване с обособени позиции, както следва: Обособена позиция N 1-„Доставка на фотограметрични станции“, 2 (два) броя “ с прогнозна стойност до 5833 лв. без ДДС.; Обособена позиция N 2-„Доставка монитори“, 2 (два) броя, с прогнозна стойност до 2500 лв. без ДДС. Изискванията на Възложителя са изложени в утвърдените Технически спецификации-ДОП-8/20108г. и ДОП-9/20108г., публикувани в профила на купувача на страницата на Военно-географската служба - http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html Място на доставка: Военно-географски център, гр. Троян, ул.“Христо Цонковски“ №1.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


Срок за получаване на офертите

21/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Място за получаване на офертите: Военно-географска служба, бул. "Тотлебен" 34, гр. София, приемна или по пощата. 2. Участниците могата да подават само една оферта 3. Място за изпълнение на доставката: - Военен географски център, гр. Троян, ул. "Христо Цонковски" 1 4. Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя, съгласно Техническите спецификации, публикувана в профила на купувача на адрес http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html 5. Срок на валидност на офертата - не по-малък от 2 месеца, от деня следващ датата определена за краен срок за получаване на оферти ; 6. Участникът/ите, определен/и за изпълнител/и, при подписване на договора следва да представят документи по чл.58, ал.1, т.2 от ЗОП, удостоверяващи липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП 7. Плащането се извършва до 30 дни след изготвяне на приемо-предавателен протокол и издадена фактура. 8. Отваряне на офертите - на 27.08.2018г., 11.00ч. в гр.София бул. "Тотлебен" 34.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/08/2018  (дд/мм/гггг)