Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

09-02-31

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG411, Национална здравноосигурителна каса, ул. Кричим № 1, За: Кристиян Велинов, България 1407, София, Тел.: 02 9659345, E-mail: kvelinov@nhif.bg, Факс: 02 9659165

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1601.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

12000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Застраховане на материалните дълготрайни активи на НЗОК“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66515000

Описание:

Услуги по застраховане на щети или загуби на имущество


Срок за получаване на офертите

13/08/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП първоначалният срок за подаване на оферти е удължен до 17:30 ч. на 13.08.2018 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 14.08.2018 г., от 10:30 ч., в сградата на ЦУ на НЗОК, гр. София, ул. "Кричим" № 1.

Дата на изпращане на настоящата информация

10/08/2018  (дд/мм/гггг)