BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-122

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева; инж. Мариана Драганова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312; 066 818307, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/489-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

138050 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Аварийно укрепване на брега на р. Янтра в района на ул. Орловска при о.т.10-о.т.9, гр. Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения


Срок за получаване на офертите

27/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на публично заседание в сградата на Община Габрово на 28.08.2018г. от 10.00 ч. заседателна зала, ет. 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/08/2018  (дд/мм/гггг)