Версия за печат

BG-Хасково

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-34

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

09.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 121858220

BG422, Национална здравноосигурителна каса/НЗОК/ чрез Районна здравноосигурителна каса/РЗОК/-Хасково, гр.Хасково, пл.Градска болница №1, етаж 6, За: Павлина Стоянова Куюмджиева, България 6300, Хасково, Тел.: 038 607311, E-mail: haskovo@nhif.bg, Факс: 038 607312

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/1366.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

1666.67 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК -Хасково

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44316000, 31680000, 34913000

Описание:

Железария
Електрически принадлежности и аксесоари
Различни видове резервни части


Срок за получаване на офертите

20/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП, на датата , часа и мястото , посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

09/08/2018  (дд/мм/гггг)