BG-Плевен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

07.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000411973

BG314, ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ -ПЛЕВЕН, бул.Георги Кочев №8, За: Рени Борисова Добрева, България 5800, Плевен, Тел.: 064 886145, E-mail: reni.getova@abv.bg, Факс: 064 830598

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-pleven.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-pleven.eu/no-16-remont-sanitarni.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Избор на автосервиз за извършване на ремонт на санитарни автомобили на ЦСМП - Плевен, марка Ситроен и марка Мерцедес, както и доставка и монтаж на резервни части и консумативи свързани с ремонтните дейности.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50112000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили


Срок за получаване на офертите

17/08/2018 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място и час на отваряне на офертите:гр.Плевен,бул.Г.Кочев №8,ІVет. на Поликлиника към УМБАЛ „Г.Странски“,ст.403-кабинет на гл.счетоводител на ЦСМП Плевен от 10:30ч.на 20.08.2018г.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/08/2018  (дд/мм/гггг)