Версия за печат

BG-Стамболийски

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115245280

BG421, Община Стамболийски, ул. Г.С.Раковски №29, За: Теодора Вълканска, България 4210, Стамболийски, Тел.: 00359 889121201, E-mail: stamboliyski@mail.orbitel.bg, Факс: 00359 33962308

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://stamb.info/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profil.stamboliyskimunicipality.bg/?cat=67.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

249262.47 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

СМР - Укрепване десния бряг от бермата на р. Марица в участък с дължина до 300м в близост до регулацията на с. Триводици, Община Стамболийски

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45246200

Описание:

Работи по защита на речните брегове


Срок за получаване на офертите

21/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

06/08/2018  (дд/мм/гггг)