Версия за печат

BG-Балчик

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

06.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 124609886

BG332, Държавен Културен Институт Културен център Двореца, к.з. Двореца, За: Христина Атанасова, България 9600, Балчик, Тел.: 0579 76871, E-mail: accountantt@dvoreca.com, Факс: 0579 76849

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dvoreca.com.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.dvoreca.com/bg/about-us/buy-profile/2016-07-13-12-26-24.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

67000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" за срок от една година

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

79211100

Описание:

Отчетни услуги


Срок за получаване на офертите

14/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Място на отваряне на офертите: ДКИ" Културен център" Двореца" гр.Балчик- Административна сграда на 15.08.2018г. от 11 часа. Към обявата, в раздел" профил на купувача" от интернет сайта на Възложителя са предоставени всички необходими документи/ образци/ за поръчка с предмет Осигуряване на счетоводни услуги, свързани с продажба и отчетност на билети и рекламни материали, за нуждите на ДКИ КЦ "Двореца" за срок от една година. Профил на купувача: https://www.dvoreca.com/bg/about-us/buy-profile/2016-07-13-12-26-24.html

Дата на изпращане на настоящата информация

06/08/2018  (дд/мм/гггг)