Версия за печат

BG-Габрово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ИЕ-01-03-118

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

03.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева; инж. Мариана Драганова, България 5300, Габрово, Тел.: 066 818312; 066 818307, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/487-.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

232200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Аварийно укрепване на общинска инфраструктура по 3 обособени позиции: Обособена позиция №1: Аварийно укрепване брега на р. Синкевица при ул. "Самара" №24 в участъка до УПИ Х-112 и IХ- 113, кв. 61, гр. Габрово, кв. "Борово-Велчевци" Обособена позиция №2: Аварийно укрепване брега на р. Шаварна в с. Враниловци, ул. Първа Обособена позиция №3: Аварийно укрепване брега на р. Шаварна в с. Враниловци, ул. Втора

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45222000, 45223500

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на строителни съоръжения, без тунели и мостове
Стоманобетонни конструкции


Срок за получаване на офертите

20/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отворят на публично заседание в сградата на Община Габрово на 21.08.2018г. от 10.00 ч. заседателна зала, ет. 3.

Дата на изпращане на настоящата информация

03/08/2018  (дд/мм/гггг)