Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ДАЕУ-5970

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

01.08.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Васил Пенов - главен експерт, дирекция Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492355, E-mail: vpenov@e-gov.bg, Факс: 02 9492158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/221.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Разработване на прототип на система за електронни форми за заявяване на Електронни административни услуги (ЕАУ) и интеграцията му с хоризонталните системи на електронното управление“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72240000

Описание:

Системен анализ и програмни услуги


Срок за получаване на офертите

09/08/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
“Разработване на прототип на система за електронни форми за заявяване на електронни административни услуги и интеграцията му с хоризонталните системи на електронното управление” Услугата се възлага по проект, който се изпълнява по процедура BG05SFOP001-1.004 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление“, финансирана по оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.

Друга информация

Обявата и приложенията към нея са достъпни в профила на купувача на адрес: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/221 Отварянето на офертите ще се състои на 10.08.2018 г. от 14:00 ч. в сградата на Държавна агенция „Електронно управление“, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

01/08/2018  (дд/мм/гггг)