Версия за печат

BG-ВИДИН

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000154322

BG311, ДЕТСКА ГРАДИНА РУСАЛКА, УЛ. СВ. РОМИЛ ВИДИНСКИ № 78, За: КРАСИМИРА ВИДЕНОВА, България 3700, ВИДИН, Тел.: 0879 949125, E-mail: odz_rusalka_vidin@abv.bg, Факс: 094 600007

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://dg-rusalka.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://dg-rusalka.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%b4%d1%83%d1%80%d0%b8/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30746.32 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина „Русалка“ – гр. Видин за срок от 12 календарни месеца” по обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

10/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/07/2018  (дд/мм/гггг)