Версия за печат

BG-Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

15-14-75

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

31.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000413942

BG314, Община Искър, гр. Искър,Община Искър, област Плевен, ул. „Георги Димитров” № 38, За: Теменужка Василева; Бистра Минковска, България 5868, Искър, Тел.: 0879 010314, E-mail: iskar@atlantis.bg, Факс: 06516 2196

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://iskarbg.nit.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://iskarbg.nit.bg/sabirane-na-oferti-s-obyava/o-8-2018/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

24855 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39221000

Описание:

Кухненско оборудване


Срок за получаване на офертите

08/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Проект: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж, гр. Искър” - Договор за съвместна дейност № РД04-171 / 28.06.2018 г.

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

31/07/2018  (дд/мм/гггг)