Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РВЕ18-ДИ05-240

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0006963270480

BG411, Столична община - район Възраждане, бул. Александър Стамболийски №62, За: Малина Кърчева, България 1303, София, Тел.: 02 9802889, E-mail: zop@so-vazrajdane.bg, Факс: 02 9870794

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.so-vazrajdane.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha/id/tekust-osnoven-avarien-remont-2018.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

14/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Участниците трябва да представят оферта, която следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на Възложителя. Офертата се изготвя по приложените към обявата образци, публикувани на интернет страницата на възложителя в Профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/07/2018  (дд/мм/гггг)