BG-Сливен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-10

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201603

BG342, Районна здравно осигурителна каса-Сливен, ул. Самуил № 1, За: Донка Вълева; Веселин Иванова, България 8800, Сливен, Тел.: 044 615204 ; 044 615247, E-mail: sliven@nhif.bg, Факс: 044 615203

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.nhif.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.nhif.bg/page/1298.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

2000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Обслужване на персонала на РЗОК – Сливен от служба по трудова медицина (СТМ) и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Обслужване на персонала на РЗОК – Сливен от служба по трудова медицина” и Обособена позиция № 2: „Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК – Сливен“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85147000, 85141000

Описание:

Услуги по трудова медицина
Услуги, предоставяни от медицински персонал


Срок за получаване на офертите

15/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето и разглеждането на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП на датата, часа и мястото, посочени в обявата за събиране на оферти на обществената поръчка.

Дата на изпращане на настоящата информация

30/07/2018  (дд/мм/гггг)