Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

СИ-29-4239

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

30.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129003305

BG411, Военна академия Г. С. Раковски, бул. Евлоги и Христо Георгиеви № 82, За: Давид Василев, България 1504, София, Тел.: 02 9226682, E-mail: purop_nda@mail.bg, Факс: 02 9441657

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://rnda.armf.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://rnda.armf.bg/profil/project2.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

4167 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Конструктивно обследване на съществуваща сграда ВР1004/Oбщежитие и определяне на възможността за реконструкция и изграждане на общежитие във ВА „Г. С. Раковски”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71315300

Описание:

Проучвателни услуги, свързани със сгради


Срок за получаване на офертите

13/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

30/07/2018  (дд/мм/гггг)