Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ДАЕУ-5491

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 177098809

BG411, Държавна агенция Електронно управление, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6, За: Васил Пенов - главен експерт, дирекция Обществени поръчки, България 1000, София, Тел.: 02 9492355, E-mail: vpenov@e-gov.bg, Факс: 02 9492158

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/216.

Адрес на профила на купувача (URL): https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Стандартизация и класификация на модел за разработване на електронни форми свързани със заявяването и представянето на електронни административни услуги на гражданите“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72330000

Описание:

Услуги по стандартизация и класификация на съдържание и данни


Срок за получаване на офертите

30/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обявата и приложенията към нея са достъпни в профила на купувача на адрес: https://e-gov.bg/bg/zop/zop2016/216 Отварянето на офертите ще се състои на 31.07.2018 г. от 11:00 ч. в сградата на Държавна агенция „Електронно управление“, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/07/2018  (дд/мм/гггг)