BG-с.Опан

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-51

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

24.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817917

BG344, Община Опан, с.Опан, община Опан, област Стара Загора, За: Дафинка Господинова, България 6078, с.Опан, Тел.: 04101 2260, E-mail: opan@mail.bg, Факс: 042 603044

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.opan.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.opan.bg/bg/profil-na-kopuvacha/proceduri-po-zop.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

45000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА И РАЗПРЪСКВАНЕ НА ТРОШЕНО-КАМЕННА ФРАКЦИЯ /ЧАКЪЛ/ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ОПАН

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

14212000

Описание:

Гранули, дребен чакъл, фин пясък, едрозърнест чакъл, обикновен чакъл, конгломерат (едър чакъл) и натрошен камък, смеси от камъни, едър пясък и други инертни материали


Срок за получаване на офертите

03/08/2018 , 16:15 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Договорът може да се изменя на основание чл.116, ал.1 от ЗОП. Договорът може да бъде прекратен едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изчерпване на финансов ресурс на поръчката.

Дата на изпращане на настоящата информация

24/07/2018  (дд/мм/гггг)