Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-00-259

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670680

BG411, Софийски университет Св. Климент Охридски, бул. Цар Освободител № 15, За: Петър Станулов, Ростислава Куцарова, България 1504, София, Тел.: 02 9308259, E-mail: op@admin.uni-sofia.bg, Факс: 02 9460255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

48305 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на сервиз и доставка на оригинални консумативи за дигитални печатни машини "Коника Минолта", модели KM Bizhub S6000L и KM Bizhub Pro 1100, за нуждите на Университетското издателство към Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50532000 (FG06)

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на електрически машини, апарати и свързаното с тях оборудване (За печат )


Срок за получаване на офертите

30/07/2018 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/07/2018  (дд/мм/гггг)