Версия за печат

BG-Стара Загора

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

70-00-104/20.07.2018г.

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 1218582201622

BG344, Национална здравноосигурителна каса чрез Районна здравноосигурителна каса, ул.Цар Иван Шишман №54А, За: Красимир Димитров Христов, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 610970, E-mail: st.zagora@nhif.bg, Факс: 042 610913

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): https://www.nhif.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): https://www.nhif.bg/page/1335.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

28333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на текущи ремонтни работи в сградата на РЗОК-Стара Загора-грундиране, шпакловане, боядисване, ремонт на санитарни помещения, ремонт на тераси и др.съпътстващи дейности“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

06/08/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/07/2018  (дд/мм/гггг)