BG-Нови Искър

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

341

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000689232

BG411, ДПБ Св.Иван Рилски _Нови Искър, гр.Нови Искър, За: Росица Байчинска, България 1282, Нови Искър, Тел.: 02 9917267, E-mail: account_kurilo@abv.bg, Факс: 02 4185638

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpbivanrilski.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.dpbivanrilski.com/?q=user.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

50000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

С ПРЕДМЕТ „ ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО СОБСТВЕНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ И ИЗПИРАНЕ И ГЛАДЕНЕ НА БОЛНИЧНО БЕЛЬО, ОДЕЯЛА, РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ДРЕХИ НА БОЛНИ СОБСТВЕНОСТ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА СТАЦИОНАРА НА ДПБ "СВ.ИВАН РИЛСКИ "”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98310000, 98315000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене
Услуги по гладене


Срок за получаване на офертите

30/07/2018 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите да се извърши съгласно условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на 30.07.2018 г.от 14.00 часа в административната сграда на ДПБ Св.Иван Рилски” – Нови Искър.

Дата на изпращане на настоящата информация

20/07/2018  (дд/мм/гггг)