Версия за печат

BG-Гр. Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 0004715040065

BG421, ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ /ЕГ/ ПЛОВДИВ, бул.България № 123, За: ПДАСД-Васил Лалбонов, България 4003, Гр. Пловдив, Тел.: 032 945343, E-mail: ezikova_gimnazia_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 956051

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.eg-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.eg-plovdiv.com/bg/buyer-profile.php.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

108333.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Инженеринг (проектиране и строителство) на открит паркинг, северно от учебен корпус на Езикова гимназия „Пловдив”, в ПИ 501.348 по КК и УПИ I- за училища от кв. 16 по плана на жилищен парк „Марица-Север“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 71220000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Архитектурно проектиране


Срок за получаване на офертите

06/08/2018 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

20/07/2018  (дд/мм/гггг)