Версия за печат

BG-гр. София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

БНБ-78908

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000964037

BG411, Българска народна банка, пл. Княз Александър I № 1, За: по предмета - Людмил Аначков 02 91451307, по поръчката - Димитър Павлов, България 1000, гр. София, Тел.: 02 91451307; 02 91451517, E-mail: publicprocurement@bnbank.org, Факс: 02 9802425

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.bnb.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.bnb.bg/AboutUs/AUPublicProcurements/AUPPList/PP_01224-2018-INV_6_BG.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

63149.9 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

"Осигуряване на софтуерна и хардуерна абонаментна поддръжка на място в режим 7x24 на продукти на Check Point за една година".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

72100000, 72000000

Описание:

Консултантски услуги по хардуер
ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка


Срок за получаване на офертите

26/07/2018 , 15:45 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши в сградата на БНБ, гр. София, пл.“Княз Александър I“ № 1 на дата 27.07.2018 г от 10:00 часа. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/07/2018  (дд/мм/гггг)