BG-ГАБРОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата

ИЕ-01-03-110

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000215630

BG322, ОБЩИНА ГАБРОВО, пл. Възраждане № 3, За: Венета Ганева, България 5300, ГАБРОВО, Тел.: 066 818312, E-mail: vganeva@gabrovo.bg, Факс: 066 809371

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.gabrovo.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.gabrovo.bg/478-.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

7300 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Упражняване на строителен надзор на аварийно укрепване на общинска инфраструктура за 5 бр. обекти“: Обект №1: Аварийно укрепване брега на р. Синкевица при ул. "Самара" №24 в участъка до УПИ Х-112 и IХ- 113, кв. 61, гр. Габрово, кв. "Борово-Велчевци" Обект №2: Аварийно укрепване брега на р. Шаварна в с. Враниловци, ул. Първа Обект №3: Аварийно укрепване брега на р. Шаварна в с. Враниловци, ул. Втора Обект №4: Аварийно укрепване на общински път GAB2029 Етъра-Чарково-Поток на р. Сивек, след. ЕМО "Етър", общ. Габрово Обект №5: Аварийно укрепване на брега на р. Янтра в района на ул. Орловска при о.т.10-о.т.9, гр. Габрово

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71520000

Описание:

Строителен надзор


Срок за получаване на офертите

19/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите ще се отварят в 10:00 часа на 20.07.2018г.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/07/2018  (дд/мм/гггг)