Версия за печат

BG-Девня

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

Изх.9100-20

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

16.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000093645

BG331, Община Девня, бул. Съединение № 78, За: инж. Нели Павлова, България 9162, Девня, Тел.: 0519 47011, E-mail: kmet@devnya.bg, Факс: 0519 47012

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.devnya.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://pk.devnya.bg/bg-BG/NoticeOffers/dostavka-sadove.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42738.33 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на съдове за отпадъци и пясък за нуждите на Община Девня по обособени позиции

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44613800

Описание:

Контейнери за отпадъци


Срок за получаване на офертите

27/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Обществената поръчка включва доставка за нуждите на Община Девня на до 200 бр. пластмасови кофи за отпадъци от 240 л., 100 бр. кошчета за битови отпадъци, 60 бр. компостери, 20 бр. съдове за пясък.

Дата на изпращане на настоящата информация

16/07/2018  (дд/мм/гггг)