Версия за печат

BG-Бургас

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

2272

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

12.07.2018 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 2016176540222

BG341, Териториално поделение Държавно ловно стопанство Ропотамо, ж.к. Изгрев, адм. сграда № 170, За: Мария Томова-юрисконсулт, България 8008, Бургас, Тел.: 056 521006, E-mail: dlsropotamo@uidp-sliven.com, Факс: 056 521006

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.dlsropotamo@uidp-sliven.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uidp-sliven.com/procedures/2272.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

1512 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП ДЛС „Ропотамо”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

85100000

Описание:

Услуги на здравеопазването


Срок за получаване на офертите

20/07/2018 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

12/07/2018  (дд/мм/гггг)